پایان نامه

منبع تحقیق c (3618)

3-7-4- عملگر همگذری613-7-5- عملگر جهش62 سایت منبع پایان نامه 3-7-6- نحوه اصلاح کروموزومهای نامعتبر633-7-7- روش جستجوی محلی65فصل چهارم (نتایج محاسباتی و تحلیل)664-1- نتایج محاسباتی مسأله اول674-2- نتایج محاسباتی مسأله دوم724-2-1- تولید مسائل نمونه و تنظیم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3609)

4-2.ادله نقلی354-2-1.آیات354-2-2. روایات375.امامت موضوع علم کلام است یا فقه395-1. اهل تسنن395-2. امامیه405-3.نظر مطلوب(نهایی)416.امامت از اصول دین یا اصول مذهب417. وظایف امام437-1. وظایف امام از دیدگاه اهل سنت43بررسی447-2.وظایف امام از دیدگاه امامیه458 .ویژگیهای امام468-1. ویژگیهای امام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3620)

2-4- طبقه‌بندی انواع دانش182-4-1- دانش آشکار182-4-2- دانش پنهان(نهفته)192-4-3- دانش فردی192-4-4- دانش گروهی(سازمانی)192-5- مدیریت زنجیره تامین خدمات192-5-1- مدیریت زنجیره تامین192-5-2- مدیریت زنجیره خدمات202-6- تجارت الکترونیکی202-7- تجارت الکترونیکی G2C202-8- دولت الکترونیکی202-9- ضرورت مدیریت دانش در بخش خدمات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3610)

عنوان صفحه فصل سوم: روش تحقیق3-1-روش تحقیق 423-2- جامعه آماری،روش نمونه گیری ونمونه ها423-3-متغیر های تحقیق433-4- ابزارو وسایل تحقیق433-5- روش اجرای تحقیق443-6- روش اندازه گیری متغیرها443-7- پروتکل تمرین453-8- تجزیه وتحلیل آماری متغیرها46فصل چهارم: توصیف یافته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (3621)

2-2-3. پیشپردازش…………………………………………………………………………………..10 2-2-3-1. پاکسازی داده………………………………………………………………………11 2-2-3-2. یکپارچهسازی داده………………………………………………………………….11 2-2-3-3. تبدیل داده……………………………………………………………………………..11 2-2-3-4. کاهش داده……………………………………………………………………………12 2-2-3-5. تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………12 2-2-4. دادهکاوی………………………………………………………………………………………13 2-2-5. پسپردازش……………………………………………………………………………………14 2-2-6. کاربردهای دادهکاوی………………………………………………………………………14 2-3. دادهکاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….14 2-4. بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….16 2-4-1. عفونت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3611)

ایزد یکتا راسپاس می گویم که توفیق درک محضراساتید گرامی جناب آقای دکتر لقمان کشاورز استادراهنما ، سرکار خانم دکتر لیلا قربانی استاد مشاور و جناب آقای دکتر ابوالفضل فراهانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع مقاله c (3612)

قوانین در مورد ارزشهای برند انسانی در ایران …………….………………………………… 56سوابق مربوط به پژوهش …….………………………………………………………… 57پژوهشهای انجام شده در داخل کشور …….……………………………………………… 57پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور …….………..………………………………….. 61فصل سوم: روش شناسی تحقیقمقدمه …………………………………………….……………………………… ادامه مطلب…

By 92, ago