پایان نامه

منبع تحقیق c (3622)

9-2 کارت امتیاز متوازن3510-2 . شاخص3511-2. داشبورد361-11-2. داشبوردها، اندازه گیری عملکرد سازمانی و مدیریت382-11-2. اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان3812-2. برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه میتوان دو نقش در نظر گرفت381-12-2. ارزیابی زمینه و محیط392-12-2. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3623)

2-9- فنون داده‌کاوی322-9-1- یافتن خودکارخوشه‌ها342-9-1-1-نقاط قدرت این روش342-9-1-2-نقاط ضعف342-9-1-3- کاربرد342-9-2- درخت‌های تصمیم‌گیری و استقرا قاعده‌ای352-9-2-1-نقاط قوت352-9-2-2-نقاط ضعف روش درخت‌تصمیم‌گیری352-9-2-3-کاربرد362-9-3- شبکه‌های عصبی362-9-3-1- نقاط قوت شبکه‌های عصبی مصنوعی362-9-3-2- نقاط ضعف شبکه‌عصبی372-9-3-3-کاربرد372-10- درجه‌بندی فنون مختلف داده‌کاوی از جهت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3624)

2-1-۳-۲-۲-۱.درختِ بل36 2-1-۳-۲-۲-۲. افراز گراف38 2-1-۳-۳. روش‏های مبتنی بر پیکره40 2-1-۳-۴. روش‏های جایگزین44 2-1-۳-۴-۱. روش هم‏آموزی44 2-1-۳-۴-۲. مدل احتمالاتی مرتبه اول46 2-1-۳-۴-۳. رتبه‏بندی47 2-1-۳-۴-۴. فیلدهای تصادفی شرطی49 2-1-۳-۴-۵. خوشه‏بندی512-1-۴. جمع‏بندی56فصل 2: بخش دوم57 در این ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3625)

4-3-1رده‌بندی سبک………………………………………………………………………………………………614-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی…………………………………………………………..664-3-3پیشنهاددهی با استفاده از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC684-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل…………………………………………………………………………………………..694-5نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………..69فصلپنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….715-2دستاوردهایتحقیق…………………………………………………………………………………………………………..725-3محدودیتهایتحقیق………………………………………………………………………………………………………735-4کارهایآینده…………………………………………………………………………………………………………………….73فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل2-1-فلوچارتمحاسبههیستوگرامضرب……………………………………………………………………….17شکل 2-2- نمونههیستوگرامضرب…………………………………………………………………………………………17شکل2-2-معیارspectral fluxبرایspeechتقریبابالاترازاینمقداربرایmusicاست.25شکل2-4-درصدفریم‌هایباانرژیپایین………………………………………………………………………………26شکل2-5-یکنمونهدرختتصمیمگیری…………………………………………………………………………….29شکل3-1- پراکندگیتعدادویژگی‌هادردسته‌های مختلف…………………………………………………..44شکل3-2- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایسبک‌هایمختلف………………………………………………..45شکل3-3- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایدستگاه‌های مختلف……………………………………………..46شکل3-4-روشمحاسبهArea Method of Moments of ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3604)

1-10. آثار سیّد قطب371-11- شیوه علامه معرفت در تفسیر381-12- مبانی تفسیر علمی علامه معرفت381-13- منابع علامه معرفت در تفسیر علمی401-14- شیوه سیّد قطب در تفسیر علمی411-15- منابع سیّد قطب در تفسیر علمی461-16- مهم‌ترین مباحث علمی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3605)

جنگ جهانی اول84انقلا ب 191985مصر بین دو جنگ جهانی89تشدید موانع هم گرایی89ظهور چهره های هم گرا91جنگ جهانی دوم91کودتای جدید ، عصر جدید93الازهر هزار ساله و شروع پدیده جمهوریت93جمال عبدالناصر و الازهر94دوران انورسادات96الازهر در دوران مبارک98فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3616)

1-7-1-6. لکوسیت121-7-2. تعاریف عملیاتی 131-7-2-1. فعالیت با شدت متوسط131-7-2-2. فعالیت شدید131-7-2-3. اینترفرون گاما131-7-2-4. اینترلوکین-4 13 1-7-2-5. لکوسیت13عنوان صفحه فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1.مفاهیم بنیادی152-1-1. سیستم ایمنی152-1-2. اجزاء دستگاه ایمنی192-1-3. سایتوکاین192-1-4. اینترفرون گاما212-1-5. اینترلوکین-4232-1-6 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3606)

امام علی (علیه السلام) نیز در اشاره به این حقیقت می فرمایند:«قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود.» (دشتی،پیشین،  ص 523) ودر سخنی دیگر فرموده اند:« ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3617)

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات343-8- ملاحظات اخلاقی35فصل چهارم: 4-1 مقدمه374-2- یافته های توصیفی374-3- یافته های مرتبط با سوالات پژوهش39 4-3-1- آزمون سوال اول39 4-3-2- آزمون سوال دوم40 4-3-3- آزمون سوال سوم41 4-3-4- آزمون سوال ادامه مطلب…

By 92, ago