پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3614)

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 1 1-1 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………5 سایت منبع پایان نامه 1-2 ضرورت واهمیت پژوهش9 1-3 اهداف پژوهش11 1-3-1 هدف کلی11 1-3-2 اهداف اختصاصی11 1-4 پرسش‌های پژوهش12 1-5 تعاریف مفهومی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3613)

1-1)مقدمهنیروی انسانی، سرمایه اصلی سازمان‌های عصر نوین است. در حقیقت، بازدهی و بهره‌وری هر سازمان به رفتار و عملکرد نیروی انسانی آن سازمان وابسته است وکارکنان شاغل در سازمان‌ها، از جمله شاخص‌های سنجش میزان برتری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع مقاله c (3612)

قوانین در مورد ارزشهای برند انسانی در ایران …………….………………………………… 56سوابق مربوط به پژوهش …….………………………………………………………… 57پژوهشهای انجام شده در داخل کشور …….……………………………………………… 57پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور …….………..………………………………….. 61فصل سوم: روش شناسی تحقیقمقدمه …………………………………………….……………………………… ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3610)

عنوان صفحه فصل سوم: روش تحقیق3-1-روش تحقیق 423-2- جامعه آماری،روش نمونه گیری ونمونه ها423-3-متغیر های تحقیق433-4- ابزارو وسایل تحقیق433-5- روش اجرای تحقیق443-6- روش اندازه گیری متغیرها443-7- پروتکل تمرین453-8- تجزیه وتحلیل آماری متغیرها46فصل چهارم: توصیف یافته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3609)

4-2.ادله نقلی354-2-1.آیات354-2-2. روایات375.امامت موضوع علم کلام است یا فقه395-1. اهل تسنن395-2. امامیه405-3.نظر مطلوب(نهایی)416.امامت از اصول دین یا اصول مذهب417. وظایف امام437-1. وظایف امام از دیدگاه اهل سنت43بررسی447-2.وظایف امام از دیدگاه امامیه458 .ویژگیهای امام468-1. ویژگیهای امام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3606)

امام علی (علیه السلام) نیز در اشاره به این حقیقت می فرمایند:«قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود.» (دشتی،پیشین،  ص 523) ودر سخنی دیگر فرموده اند:« ادامه مطلب…

By 92, ago