برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی متوسطه اول مدارس متوسطه 98-1397 چگونگی تنظیم و دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی متوسطه اول 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی متوسطه اول چیست ؟ طرح تعالی متوسطه اول عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق c (3625)

4-3-1رده‌بندی سبک………………………………………………………………………………………………614-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی…………………………………………………………..664-3-3پیشنهاددهی با استفاده از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC684-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل…………………………………………………………………………………………..694-5نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………..69فصلپنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….715-2دستاوردهایتحقیق…………………………………………………………………………………………………………..725-3محدودیتهایتحقیق………………………………………………………………………………………………………735-4کارهایآینده…………………………………………………………………………………………………………………….73فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل2-1-فلوچارتمحاسبههیستوگرامضرب……………………………………………………………………….17شکل 2-2- نمونههیستوگرامضرب…………………………………………………………………………………………17شکل2-2-معیارspectral fluxبرایspeechتقریبابالاترازاینمقداربرایmusicاست.25شکل2-4-درصدفریم‌هایباانرژیپایین………………………………………………………………………………26شکل2-5-یکنمونهدرختتصمیمگیری…………………………………………………………………………….29شکل3-1- پراکندگیتعدادویژگی‌هادردسته‌های مختلف…………………………………………………..44شکل3-2- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایسبک‌هایمختلف………………………………………………..45شکل3-3- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایدستگاه‌های مختلف……………………………………………..46شکل3-4-روشمحاسبهArea Method of Moments of ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3624)

2-1-۳-۲-۲-۱.درختِ بل36 2-1-۳-۲-۲-۲. افراز گراف38 2-1-۳-۳. روش‏های مبتنی بر پیکره40 2-1-۳-۴. روش‏های جایگزین44 2-1-۳-۴-۱. روش هم‏آموزی44 2-1-۳-۴-۲. مدل احتمالاتی مرتبه اول46 2-1-۳-۴-۳. رتبه‏بندی47 2-1-۳-۴-۴. فیلدهای تصادفی شرطی49 2-1-۳-۴-۵. خوشه‏بندی512-1-۴. جمع‏بندی56فصل 2: بخش دوم57 در این ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3623)

2-9- فنون داده‌کاوی322-9-1- یافتن خودکارخوشه‌ها342-9-1-1-نقاط قدرت این روش342-9-1-2-نقاط ضعف342-9-1-3- کاربرد342-9-2- درخت‌های تصمیم‌گیری و استقرا قاعده‌ای352-9-2-1-نقاط قوت352-9-2-2-نقاط ضعف روش درخت‌تصمیم‌گیری352-9-2-3-کاربرد362-9-3- شبکه‌های عصبی362-9-3-1- نقاط قوت شبکه‌های عصبی مصنوعی362-9-3-2- نقاط ضعف شبکه‌عصبی372-9-3-3-کاربرد372-10- درجه‌بندی فنون مختلف داده‌کاوی از جهت ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع تحقیق c (3622)

9-2 کارت امتیاز متوازن3510-2 . شاخص3511-2. داشبورد361-11-2. داشبوردها، اندازه گیری عملکرد سازمانی و مدیریت382-11-2. اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان3812-2. برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه میتوان دو نقش در نظر گرفت381-12-2. ارزیابی زمینه و محیط392-12-2. ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (3621)

2-2-3. پیشپردازش…………………………………………………………………………………..10 2-2-3-1. پاکسازی داده………………………………………………………………………11 2-2-3-2. یکپارچهسازی داده………………………………………………………………….11 2-2-3-3. تبدیل داده……………………………………………………………………………..11 2-2-3-4. کاهش داده……………………………………………………………………………12 2-2-3-5. تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………12 2-2-4. دادهکاوی………………………………………………………………………………………13 2-2-5. پسپردازش……………………………………………………………………………………14 2-2-6. کاربردهای دادهکاوی………………………………………………………………………14 2-3. دادهکاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….14 2-4. بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….16 2-4-1. عفونت ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود مقاله c (3620)

2-4- طبقه‌بندی انواع دانش182-4-1- دانش آشکار182-4-2- دانش پنهان(نهفته)192-4-3- دانش فردی192-4-4- دانش گروهی(سازمانی)192-5- مدیریت زنجیره تامین خدمات192-5-1- مدیریت زنجیره تامین192-5-2- مدیریت زنجیره خدمات202-6- تجارت الکترونیکی202-7- تجارت الکترونیکی G2C202-8- دولت الکترونیکی202-9- ضرورت مدیریت دانش در بخش خدمات ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع تحقیق c (3618)

3-7-4- عملگر همگذری613-7-5- عملگر جهش62 سایت منبع پایان نامه 3-7-6- نحوه اصلاح کروموزومهای نامعتبر633-7-7- روش جستجوی محلی65فصل چهارم (نتایج محاسباتی و تحلیل)664-1- نتایج محاسباتی مسأله اول674-2- نتایج محاسباتی مسأله دوم724-2-1- تولید مسائل نمونه و تنظیم ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع تحقیق c (3617)

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات343-8- ملاحظات اخلاقی35فصل چهارم: 4-1 مقدمه374-2- یافته های توصیفی374-3- یافته های مرتبط با سوالات پژوهش39 4-3-1- آزمون سوال اول39 4-3-2- آزمون سوال دوم40 4-3-3- آزمون سوال سوم41 4-3-4- آزمون سوال ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3616)

1-7-1-6. لکوسیت121-7-2. تعاریف عملیاتی 131-7-2-1. فعالیت با شدت متوسط131-7-2-2. فعالیت شدید131-7-2-3. اینترفرون گاما131-7-2-4. اینترلوکین-4 13 1-7-2-5. لکوسیت13عنوان صفحه فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1.مفاهیم بنیادی152-1-1. سیستم ایمنی152-1-2. اجزاء دستگاه ایمنی192-1-3. سایتوکاین192-1-4. اینترفرون گاما212-1-5. اینترلوکین-4232-1-6 ادامه مطلب…